Showing 1–12 of 26 results

อุปกรณ์การเกษตร

       เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรช่วยทุ่นแรงในการทำงานทางด้านการเกษตรกรรม ควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ซึ่งการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องจะช่วยทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ดังนั้นเราควรที่จะรู้จักประเภทเครื่องมือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการให้งาน โดยเครื่องมือแต่ละประเภทก็มีคุณภาพ และราคา ที่ต่างกัน

1,066 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

บัวรดน้ำ

420 ฿510 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

สายยางสีฟ้า

1,156 ฿2,040 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

กรรไกรตัดกิ่งไม้

125 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

ผ้าฟาง

80 ฿305 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

เสียมเหล็กพร้อมด้าม

135 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

จอบเหล็กพร้อมด้าม

195 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

อีเตอร์จีน

160 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

สายยูบาง สายยูหนา

180 ฿415 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

สายเอ็นตัดหญ้า

42 ฿333 ฿

งานประปาและอุปกรณ์ห้องน้ำ

สายยางใส สายยาง

295 ฿1,829 ฿